Stanovy

Stanovy ČASA FINAL po úpravě 18.6.15

STANOVY SPOLKU

Česká asociace studentů adiktologie, z. s.

 

Česká asociace studentů adiktologie, z. s. je dobrovolným spolkem univerzitních

studentů adiktologie v České republice.

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 • Spolek má název: Česká asociace studentů adiktologie, z. s.
 • Česká asociace studentů adiktologie, z. s. (dále jen „Asociace“), může používat též

zkratku ČASA, z. s.

 • Sídlem Asociace je Praha.

 

 

 1. Účel Asociace

 

 • Sdružovat studenty adiktologie, pomáhat jim ve studiu a profesním uplatnění.
 • Spolupracovat s akademickou obcí a profesionálními pracovníky v adiktologických službách v České republice i v zahraničí.

 

 

III. Cíle činnosti Asociace

 

 • Sdružovat studenty adiktologie a podporovat jejich vzájemnou spolupráci.
 • Podporovat mezioborovou spolupráci studentů a navazovat vztahy s jejich profesními organizacemi.
 • Spolupracovat s profesními adiktologickými organizacemi v České republice
  i v zahraničí.
 • Přispívat k profesnímu rozvoji studentů adiktologie.
 • Podílet se na propagaci oboru adiktologie
 • Navazovat kontakty se zahraničními studenty.

 

 

 1. Členství v asociaci

 

 • Řádným členem Asociace se může stát každý, kdo studuje v bakalářském, magisterském či doktorském studijním programu adiktologie v České republice nebo je jeho absolventem a ztotožňuje se s cíli Asociace.
 • Členství vzniká zaplacením členského poplatku ve výši 100 kč a vyplněním přihlášky Asociace při splnění podmínek v tomto článku.
 • Členský poplatek se platí za každý kalendářní rok.
 • Členství zaniká:
  1. v případě nezaplacení členského poplatku na příslušný kalendářní rok,
  2. vystoupením člena na základě jeho rozhodnutí,
  3. vyloučením na základě rozhodnutí Předsednictva Asociace,
  4. řádným nebo předčasným ukončením studia adiktologie na vysoké škole,
   1. v případě ukončení vysokoškolského studia může Předsednictvo rozhodnout o prodloužení řádného členství o dva roky.

 

 

 1. Práva a povinnosti členů

 

Člen Asociace má právo:

1) účastnit se zasedání členského schůze Asociace,

2) volit a být volen do orgánů Asociace,

3) právo obracet se na orgány Asociace s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyřízení,

4) právo účastnit se akcí a programů pořádaných Asociací za zvýhodněných podmínek.

Člen Asociace má povinnost:

1) řídit se stanovami Asociace,

2) platit členský poplatek.

 

 

 1. Orgány Asociace
 • Členská schůze,
 • Předsednictvo.

 

 

VII. Členská schůze

 

 • Nejvyšším orgánem Asociace je Členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové Asociace.
 • Hlasování Členské schůze je realizováno prezenčně či virtuálně pomocí webových stránek Asociace.
 • Do působnosti Členské schůze náleží:
  1. rozhodování o změně stanov,
  2. volba Předsednictva,
  3. další náležitosti, které si Členská schůze vyhradí, anebo o kterých to stanoví zákon.

 

 

VIII. Předsednictvo

 

 • Předsednictvo je statutárním orgánem Asociace a řídí její činnost.
 • Členové Předsednictva jsou voleni na jeden rok.
 • Předsednictvo má tři členy.
 • Předsednictvo tvoří:
  1. Jeden Předseda
  2. Dva Místopředsedové.
 • Předsednictvo je usnášeníschopné při účasti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje prostou většinou.
 • Prvními členy Předsednictva jsou následující zakladatelé
  1. Anna Vondrová jako Předsedkyně;
  2. Lenka Richterová jako Místopředsedkyně;
  3. Vladěna Sobasová jako Místopředsedkyně.

 

 

 1. Volby členů Předsednictva

 

 • Volby probíhají jednou ročně.
 • Podrobnosti upraví vnitřní předpis.

 

 

 1. Zásady hospodaření

 

 • Příjmy Asociace jsou tvořeny zejména těmito zdroji:
  1. členskými příspěvky,
  2. dotacemi, dary a příspěvky právnických a fyzických osob, které byly poskytnuty ve prospěch Asociace,
  3. zisky z vlastní činnosti Asociace.
 • Rozpočet Asociace na dané volební období schvaluje Předsednictvo.
 • Mimořádné výdaje Asociace schvaluje Předsednictvo.

 

 

 1. Závěrečné ustanovení

 

 • Podrobná pravidla činnosti Asociace stanoví Organizační řád, vnitřní předpisy a pravidla pro činnost Asociace, která přijímá Předsednictvo jednomyslně.
 • Znění těchto stanov nabývá účinnosti okamžikem vzniku spolku.

 

 

Zakladatelé se shodli na obsahu stanov dne 18.6.2015.

Anna Vondrová

Lenka Richterová

Vladěna Sobasová

František Trantina

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *