Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

poměr přijatých k počtu uchazečů v roce 2015: 30 : 114

bodové ohodnocení u  přijímacího řízení :

písemná část:

test biologie 0 – 100  bodů

test adiktologie 0 – 50 bodů

ústní část:

Uchazeči, kteří se po vyhodnocení písemné časti umístí na 1. až 35. místě, budou  pozváni k ústní části přijímacího řízení. Tam tříčlenná komise hodnotí:

Motivaci a osobnostní předpoklady pro studium adiktologie, znalost anglického jazyka, základní orientaci v oboru adiktologie:  0 – 35 bodů.

Písemně potvrzení o stáži nebo praxi  v zařízení, které má vztah k oboru adiktologie: 0 – 15 bodů.

Vypracovaná odborná práce z oboru adiktologie: 0 – 25 bodů.

Celkový maximální možný počet bodů z obou kol přijímací zkoušky pro obor adiktologie je 225 bodů.

Přejeme uchazečům o studium adiktologie hodně štěstí při přijímacích zkouškách. „Kdo je připraven, není překvapen!“ Těšíme  se na nové členy ČASA z.s.!

 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?id=5b9999eb7a61d1e10b5837e7e3d0f4ec&tid=&do=detail_obor&id_obor=15762