Studium

Zajímáte se o vliv návykových látek na chování lidí, na jejich vývoj, zdravotní stav a na jejich roli ve společnosti? Chcete se stát adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním a jejich nejbližšímu okolí? Máte zájem o to porozumět způsobům řešení problémů v oblasti veřejného a duševního zdraví, které vznikají v souvislosti s legálními i nelegálními drogami? Odpovědí je studium adiktologie!

Pokud tě zajímá, jak se na adiktologii dostat, co se u nás studuje, nebo máš jiný dotaz spojený se studiem a výukou, obrať se na AdiPoint.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: tříleté, absolvent získává kvalifikaci pro práci ve zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb.

O studiu: Studijní program poskytuje transdisciplinární teoretické znalosti a dovednosti efektivního case managementu, prevence a léčby v oblasti užívání návykových látek a snižování souvisejících zdravotních škod.

Požadavky pro přijetí: středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: dvouleté navazující 

O studiu: Studijní program se zaměřuje na jednotlivé rizikové faktory užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog, jakými jsou oblast vymáhání práva, společenské normy nebo biomedicinské souvislosti, a vybavuje studenty schopností vyhodnotit jejich význam. Program současně připravuje studenty účelně komunikovat v praxi a připravuje je pro řízení adiktologických služeb.

Požadavky pro přijetí: absolvent Bc. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Bc. studijního programu na jiné VŠ

 

DOKTORSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE

Délka studia: čtyřleté

O studiu: Doktorský studijní program adiktologie vede studenty k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování. Jádrem programu je klinický výzkum a praxe zaměřené na oblast duševního zdraví a dále potom výzkum v oblasti veřejného zdraví, jejichž výstupy představují podklady pro na důkazech založené rozhodování ve zdravotní politice v souvislosti s užíváním návykových látek. Jádrem programu je metodologické vedení k transdisciplinárnímu výzkumu v oboru adiktologie a kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, které jsou v oboru adiktologie sjednoceny do komplexního epistemologického rámce.

Požadavky pro přijetí: absolvent Mgr. studijního oboru adiktologie nebo adekvátního minimálně Mgr. studijního programu na jiné VŠ

Forma studia: prezenční / kombinovaná (u všech studijních programů) 

Přijímací řízení: Písemná a ústní zkouška, k ústní části postupují pouze uchazeči s nejvyšším bodovým ziskem v písemné části (znalostní test v oboru adiktologie a v oborech biologie, chemie a fyziky). Ústní zkouška pak má povinnou a dobrovolnou část. Uchazeč bude ke studiu přijat, pokud úspěšně zvládne písemnou i ústní část zkoušky. K doktorskému studiu je požadována pouze ústní zkouška.

www.adiktologie.cz/studium

https://www.facebook.com/studium.adiktologie

Zkopírováno z: http://adiktologie.cz/cz/articles/detail/5/3915/Adiktologie-jako-specializace-ve-zdravotnictvi-prehled-studijnich-programu